ยน. 17: 4-7 งานสร้างสาวกพระคริสต์

พิมพ์ PDF

เฝ้าเดี่ยวประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2012 (แบ่งปันเฝ้าเดี่ยวโดย พี่อ้อ ประภัสสร)

เติบโตตามพระทัย : แผนการนิรันดร์ "งานสร้างสาวกพระคริสต์"

  Go to : ยน. 17: 4-7 
         4 ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว 5 บัดนี้ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์ คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา 6 ข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์ แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลก คนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้ว และพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์ 7 และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้ว บัดนี้พวกเขารู้ว่า ทุกสิ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์

 

  Get Revelation :
         ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้แบ่งปันเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมยอห์น อย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน และทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ทำไม ยอห์นจึงเป็น 1 ใน 3  สาวกที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก นั่นเพราะยอห์นได้ทำสิ่งที่เป็นคำสั่งที่สำคัญของพระเยซูคริสต์  นั่นคือ การสร้างสาวกของพระคริสต์
         งานสร้างสาวก เป็นงานที่ดูเหมือนยาก แต่เมื่อเราได้ลงมือทำ เราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากการทำงานหลาย ๆ อย่างที่เราเคยทำมา เพราะนั่นคือการสร้างคุณค่าในชีวิตของคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาตามน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเขา และ ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าในการมีส่วนร่วมสร้างชีวิตของคนหลาย ๆ คนที่พระเจ้าประทานให้มาในชีวิตของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นความสุขที่ได้รับใช้พระเจ้าในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตข้าพเจ้า 

 

  Give Fruit :
         สิ่งที่ข้าพเจ้าได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างสาวกร่วมกับพระเยซูคริสต์  นั่นคือการต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ตามพระลักษณะของพระเยซูคริสต์  เพราะหากเรายังไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลียนแบบ พระลักษณะของพระเจ้าได้ เราจะสามารถ สอน และสร้างคนอื่นได้อย่างไร? 

 

ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า เหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์
1 คร.11:1 

 

อย่าลืม Take Root and Give Fruit นะคะ
ขอพระเจ้าอวยพร

เลขที่บัญชีของคริสตจักร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท
กสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา นวลจันทร์ รุ่งเจริญรัตน์ / ฤทธี หงษ์สาคร / ดวงพร ภูมิชัย 797-2-09274-0 สะสมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัลรามอินทรา พิชญากร กิตติภัทรพงศ์ / วารี บุญเพ็ชร์ / จำนงจิตร รัตนสกล 292-2-08663-9 สะสมทรัพย์
กสิกรไทย (Alive Care) นวมินทร์ซิตี้ จิตรจำนง รัตนสกล / สุรัสวดี ช่วยสงคราม / ศิรสรัชญ์ พรหมกสิกร 679-2-05099-7 สะสมทรัพย์
กสิกรไทย New!
นวมินทร์ซิตี้ คริสตจักรพลังชีวิต 679-2-13011-7 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ New!
นวมินทร์ซิตี้ คริสตจักรพลังชีวิต 404-369160-2 ออมทรัพย์